“Kan ik ook anoniem bezwaar maken tegen een besluit?”

maart 24, 2017 in nieuws door Redactie

Door mr. Moira Hoen

Waarom anoniem

Het kan gebeuren dat iemand het niet eens is met een besluit en daar wel bezwaar tegen wil maken, maar liever niet heeft dat zijn of haar naam bekend wordt. Bijvoorbeeld uit angst voor vervelende reacties van anderen. Dit kan onder andere voorkomen bij nieuwbouwplannen waar de meningen sterk over verdeeld zijn.
Soms gaat dit zo ver dat voor- en tegenstanders weinig respect meer voor elkaar tonen en de communicatie voornamelijk bestaat uit tegen elkaar schreeuwen en dreigen. Dit kan ertoe leiden dat mensen zich te geïntimideerd voelen om nog bezwaar te durven maken.

Vereisten bezwaarschrift

Kan dan anoniem bezwaar worden gemaakt? De wet is hier duidelijk over. Een bezwaarschrift kan niet anoniem worden ingediend. De wet stelt namelijk eisen aan een bezwaarschrift. Een van die eisen is dat het bezwaarschrift moet zijn voorzien van de naam en het adres van de indiener. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend worden. Dit is geregeld in artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht.

Vertegenwoordiging

Het is wel mogelijk dat iemand anders namens de bezwaarmaker het bezwaarschrift indient. Dat doet bijvoorbeeld een rechtsbijstandverlener zoals een advocaat, maar u kunt ook een familielid of kennis machtigen om namens u een bezwaarschrift in te dienen. De wet stelt namelijk als eis dat het bezwaarschrift de naam en het adres van de indiener moet bevatten, niet die van de bezwaarmaker. In het bezwaarschrift wordt wel vermeld namens wie het bezwaar wordt ingediend.

Privacy

U kunt verlangen dat uw persoonsgegevens niet in de besluitenlijst worden opgenomen. U doet dit door een beroep te doen op de Wet bescherming persoonsgegevens. Openbaarmaking blijft achterwege als dit in strijd is met het openbaar belang. Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan ook een openbaar belang zijn. Onze hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft dit kort geleden nog bepaald (AbRvS 21 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3364).

Meer weten?

Wilt u meer over dit onderwerp weten of zoekt u rechtsbijstand? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 0516-481171 of info@advocatenkantoorhoen.nl of via het vragenformulier op onze website www.advocatenkantoorhoen.nl.

Mr. Moira Hoen is eigenaar van Advocatenkantoor Hoen, gespecialiseerd in omgevingsrecht. Daarnaast behandelt zij zaken over dierenrecht, bestuursrecht en burenrecht. Als advocaat verleent zij advies en rechtsbijstand aan organisaties, particulieren en bedrijven. Als mediator begeleidt ze partijen om hun geschil met elkaar bespreekbaar te maken en samen tot een oplossing te komen. Haar kantoor is gevestigd in Wijnjewoude, daarnaast houdt ze gratis inloopspreekuur in de bibliotheek van Gorredijk.