“Er is een handhavingsverzoek ingediend omdat ik zonder vergunning heb gebouwd, wat nu?”

augustus 14, 2015 in column door Redactie

Door mr. Moira Hoen

advocaat hoenOvertreding

Wanneer iemand handelt in strijd met een (wettelijk) voorschrift, bijvoorbeeld bouwen zonder de vereiste omgevingsvergunning, is sprake van een overtreding. In dit voorbeeld is artikel 2.1 lid 1 sub a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) overtreden, omdat hierin is bepaald dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning een bouwwerk te bouwen. Niet in alle gevallen is een omgevingsvergunning vereist, bouwen zonder omgevingsvergunning is dan geen overtreding.

Handhaving

Is er wel sprake van een overtreding, dan moet het bevoegd gezag handhavend optreden, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden. Het bevoegd gezag kan tegen een overtreding optreden met een last onder dwangsom (“maak de overtreding ongedaan, anders moet u een dwangsom betalen”) of met bestuursdwang (“maak de overtreding ongedaan, anders doen wij het op uw kosten”). Dit zijn bestuurlijke sancties.

En dan?

Als u een vooraankondiging van een bestuurlijke sanctie heeft ontvangen en u bent het er niet mee eens, dan kunt u daartegen een zienswijze indienen. Heeft u een besluit last onder dwangsom of bestuursdwang ontvangen en is er geen sprake van een spoedeisende situatie, dan krijgt u een termijn om de overtreding ongedaan te maken. Dit is de begunstigings- of hersteltermijn. Bent u het niet eens met het besluit dan kunt u daartegen bezwaar maken. Let op: een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat u nog steeds aan het besluit moet voldoen ook al heeft u een bezwaarschrift ingediend. U kunt wel aan de voorzieningenrechter vragen om het besluit te schorsen. Dit heet een voorlopige voorziening.

Heeft u al bezwaar gemaakt, maar is uw bezwaarschrift ongegrond verklaard dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank en uiteindelijk ook nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook hier kunt u weer een voorlopige voorziening vragen.

Meer weten?

Neem voor een gratis kennismakingsgesprek contact op met:
Advocatenkantoor Hoen
Molenwal 4
8401 CD Gorredijk
Tel: 0513 – 460600.
Of bezoek onze website www.advocatenkantoorhoen.nl

Mr. Moira Hoen is eigenaar van Advocatenkantoor Hoen, gespecialiseerd in omgevingsrecht, dierenrecht, bestuursrecht, en contractenrecht. Als advocaat verleent zij advies en rechtsbijstand aan bedrijven, organisaties en particulieren. Als mediator begeleidt ze partijen om hun geschil met elkaar bespreekbaar te maken en samen tot een oplossing te komen.