Tsjoelebartsje yn Koartsweagen mids tweintichste ieu

Door Ieke de Vries-Roelinga Lit my dizze rubryk begjinne mei myn persoanlike oantinkens út it midden fan de foarige ieu. Ik bin berne yn Koartsweagen, in boeredoarp, dat al neamd waard yn de 12e ieu as Urasuagh, letter ek as Corteswaegh. Ura betsjut koart, suagh is gerslân. It doarp is ferdwûn, al hiel opgien yn De Gordyk. Ea ha’k der ris in pear dichtrigels oer makke: “Myn berteplak Koartsweagen bestiet net mear / It is opslokt troch De Gordyk / Dat docht my wol ris sear / En makket my wat mankelyk.” Want it is somstiden wol ris nuver om
lees verder